Lin 对 element 里一些常用的组件进行了样式重写,使其符合 Lin 风格,重写样式文件位置所在;基础组件API使用与 element 保持不变。

Button 按钮

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/basic/button

Switch 开关

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/switch

Rate 评分

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/rate

Tabs 标签页

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/navigation/tab

Table 表格

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/table/combo

Input 输入框

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/input

Radio 单选框

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/radio

CheckBox 复选框

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/checkbox

Select 选择器

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/form/select

演示效果: http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/navigation/breadcrumb

Tag 标签

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/data/tag

Badge 标记

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/data/badge

Dialog 对话框

演示效果:http://face.cms.7yue.pro/#/lin-cms-ui/other/dialog

上次更新: 9/26/2019, 1:57:16 PM